Analitička geometrija i C# programiranje dio 4/n


Problem 5: Potrebno je pronaći najkraću udaljenost između tačke i prave.

shortestpointLine

Iz analitičke geometrije znamo da je najkraća udaljenost između prave i tačke ona udaljenost koja se poklapa sa pravom koja prolazi tačkom A i normalna je na pravu p.  U tom smislu pretpostavimo da normala povučena iz tačke A siječe pravu p u tački A’ . Posmatrajmo vektore \vec{P_{1}A} i \vec{P_{1}P_{2}'} .

Izračunavanjem vektorskog proizvoda ova dva vektora dobićemo površinu paralelograma razapetog na tim vektorima. Kako znamo da je površina paralelograma u našem slučaju: P=AA’ x P1P2, to lahko možemo izračunati dužinu stranice AA’. U stvari ona predstavlja visinu paralelograma.

Sada možemo pisati:

AA' = \frac{P1A x P1P2}{|P1A|}. Ovim smo izračunali najkraću udaljenost između tačke i prave. Implementacija u C# programskom jeziku moze izgledati na sljedeći način:

static float shortestDistance(Point A, Point P1, Point P2)
{
  //referentni vektor ili pravac kroz referentne tačke na pravoj
  Point vektor = new Point();
  vektor.x = P2.x - P1.x;
  vektor.y = P2.y - P1.y;

  //Pravimo vektor od referentne tacke 1 i date tacke a
  Point vektor2 = new Point();
  vektor2.x = P1.x - A.x;
  vektor2.y = P1.y - A.y;

  //Izračunavamo vektorski proizvod dva verktora
  float vecProd = vektor.y * vektor2.x - vektor.x * vektor2.y;
  //Izračunavamo modul vektora P1P2
  float mod1=(float)Math.Sqrt(vektor.x * vektor.x + vektor.y * vektor.y);

  //udaljenost d== vektorski proizvod/dizina vektora P1P2
  float dist = vecProd / mod1;

  return dist;
}
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s