Analitička geometrija i C# programiranje dio 3/n


Problem 3 i 4: Pripadnost tačke kružnici ili pravilnom poligonu

 

tacka_u_kruznici tacka_u_poligonu

 

Implementacija problema pripadnosti tačke u kružnici je vrlo prosta i zahtjeva samo provjeru da li je dužina centra kružnice do posmatrane tačke manja ili jednaka radijusu kružnice. Implementacija se može napisati na sljedeci način:

/// <summary>
/// provjerava da i se tačka nalazi u kružnici
/// </summary>
/// <param name="a">koordinate tačke </param>
/// <param name="o1">koordinate centra kružnice</param>
/// <param name="radius">radijus kružnica</param>
/// <returns></returns>
bool isInCircle(Point a, Point o1, float radius)
{
  float length = (float)Math.Sqrt((a.x - o1.x) * (a.x - o1.x) + (a.y - o1.y) * (a.y - o1.y));

  if (radius >= length)
    return true;
  else
    return false;
}

Implementacija problema tačke u pravilnom poligonu je malo komplikovanija, a bazira se na činjenici da u koliko je tačka unutar poligona, tada tačka mora biti sa desne strane svih njegovih stranica, u koliko se stranica obilaze u smjeru kretanja kazaljke na satu. Implementacija izgleda kao na sljedećem listingu:

/// <summary>
/// vraća true ako se tačka A nalazi u poligonu
/// </summary>
/// <param name="a"></param>
/// <param name="o1">centar poligona</param>
/// <param name="polyedges">tačke tjemena poligona poredane u smjeru kretanja kazaljke na satu.</param>
/// <returns></returns>
bool isInPolygon(Point a, Point o1, Point[]polyedges)
{
  for (int i = 0; i < polyedges.Length; i++)
  {
    int j = i++;
    if (j == polyedges.Length)
      j = 0;
    if (isOnRightSide(a, polyedges[i], polyedges[j])==-1)
      return false;
  }
  return true;
}

Iz zadnjeg listinga vidimo da smo koristili metodu isOnRightSide iz prethodnog posta.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s