GEALIB – aplikacija za modeliranje i optimizaciju evolucijskim algoritmima


Napomena: Juni 2010. Ovaj tekst predstavlja početak razvoja aplikacije koja je poslije prerasla u GPdotNET open source projekat.
Dio rada iz predanog u maju 2008 godine sa postdiplomskog studija, vezano za aplikaciju za modeliranje i optimizaciju evolucijskim algoritmima.

U pripremi Seminarskih radova na postdiplomskom studiju, za obradu eksperimentalnih podataka procesa bušenja kao i eksplozivne obrade, razvijana je .NET biblioteka napisana u programskom jeziku C# za primjenu evolucijskih algoritama u obradnim procesima.

Aplikacija podržava proizvoljan broj nezavisnih ulaznih varijabli Xi i jednu zavisno promjenjivu izlaznu varijablu Y.

clip_image002

Slika 14: Osnovni Izgled GEALIB aplikacije

Učitavanje eksperimentalnih podataka

Početak rada u aplikaciji počinje učitavanjem exsperimentalnih podataka iz datoteke. Aplikacija podržava CSV (Comma Separated Value) extenziju. Učitavanje podataka počinje klikom da dugme „Učitaj…“.

Nakon učitavanja podataka podaci se raspoređuju dijagramski te tabelarno kao na slici 13. U dijagramu su prikazan vrijednosti preko broja pokusa (x osa) i vrijednosti izlazne promjenjive (y- osa).

Podešavanje parametara genetskog programiranja

Nakon učitavanja eksperimentalnih podataka, počinje proces podešavanja GP parametara. Klikom da Tab „Podešavanje“, pojavljuje se dijaloški okvir za podašavanje osnovnih parametara GP.

clip_image004
Slika 15: Parametri GP

Osnovni parametri GP su:

1. Veličina populacije – broj hromosoma u populaciji

2. Maksimalna dubina drveta hromosoma pri inicijalizaciji, ukrštanju i mutaciji

3. Vjerojatnost operacija za ukršatanje, mutaciji i reprodukciju

4. Kriterij odabira – najvažniji parametar GP. Pored višestruke regresije GEALIB podržava i ostale kriterije.

Metode selekcije mogu biti: Elite,Rank, Roulet

5. Metoda inicijalizacije hromosoma: Puna, Rastuća i Miješana.

Izbor Terimana i Funkcija u GP

Nakon definisanja osnovnih parametara GP, slijedi izbor terminala i funkcija u GP. Naredna slika pokazuje dostupne funkcije u GEALIB.

clip_image006
Slika 16: Definisanje Funkcija i Terminala u GEALIB

Pored skupa nezavisno promjenjivih Xi u Terminale spadaju i slučajno generirane konstante koje se u ovom fazi podašavanja GP definišu. Sa slike se može vidjeti da se konstante mogu generisati iz proizvoljnog intervala, kao broj konstanti koji se generiše.

Pokretanje GP

Pokretanje GP započinje definisanje broja evolucija, kroz koje će GP proći dok ne završi proces. Proces se može i prije završiti ako se dobije tačan model. Startanje GP implementirano je na način da se GP pokreće u pozadinskoj niti, dok glavna nit programa ostaje slobodna i korisnik može prelaziti iz tabulatora.

Dodatno je implementirana i opcija nasilnog zaustavljanja GP, koja poslije zaustavljanja izračunava najbolji horomosom koji je izračunat i prikazuje ga.

clip_image008
Slika 17: GEALIB u izračunavanju modela

Tokom izračunavanja modela, desni dijagram prikazuje simulaciju najboljih rješenja dobijenih tokom evolucije. U donjem dijelu je progres kontrola za prikaz statusa GP.

Kada aplikacija postigne tačan rezultat ili maksimalan broj iteracija (evolucija) zaustavlja se GP i prikazje se najbolje dobijeno rješenje.

U tabulatoru „Rezultati“ prikazano je najbolje rješenje kao i tabelarna komparacija eksperimentalnih rezultata i rezulatata dobijenog pomoću GP. U ovoj fazu GP završava svoj proce i počinje proces optimizacije dobijenog modela pomoću Genetskog Algoritma.

Dobijeni model prikazan je u notaciji koji je kompatibilan sa MS Excel, kao i MS Word, tako da se jednostavni kopiranje model može importovati u Excel za daljnju obradu i preračunavanje modela.

clip_image010
Slika 18: Prikaz modela i komaparacija rezulatata

Optimizacija GP modela pomoću GA

Nakon dobijanja GP modela nastupa faza optimizacije modela pomoću GA. Donja slika prikazuje interfejs za optimizaciju. Slično kao i kod GP prolazi se proce definisanja parametara GA i pokretanje GA.

clip_image012
Slika 19: Podešavanje parametrara GA za optimizaciju

Aplikacija je testirana na bezbroj primjera kako analitičkih funkcija tako i eksperimantalnih podataka. Sadrži sve opcije i parametre klasične metode genetskog programiranja i optimizacije genetskim algoritmom koji ima mogućnost reprezentacije pomoću binarnog, cjelobrojnog i realnog broja.

Aplikacija radi sa proizvoljnim brojem nezavisnih varijabli i samo jednom zavisno promjenjivom.

Advertisement