C# 3.0 var keyword


U nekoliko prethodnih postova sam pisao o novinama koje dolaze izlaskom C# 3.0. Jedna od novina koje su pobudile veliko interesovanje programera je novi tip var . Opis novog tipa ću pokušati objasniti na primjerima i specifičnostima njegove upotrebe.

Npr. imamo sljedeći kod:

var intVNumber = 23;
var strVRijec = "Vozdra Svijete";

Ovo znači da tip var neka vrsta zajedničkog tipa, koji može sadržavati bilo koji type. Ovo može zvučati kao izmišljanje tople vode, jer sve to može raditi i object tip.

Npr:

object objNumber = 23;
object objRijec = "Vozdra Svijete";

Međutim pogledajmo sljedeći dio koda:

intVNumber ++; //Kompajler ne prijavljuje nikakvu grešku jer je var uistinu tipa intint
objNumber++; //error CS0023: Operator '++' cannot be applied to operand of type 'object'

Ovo znači da nema govora o tome kako object može zamjeniti ovu riječ. Da bi se uvjerili u to pokušajmo kompajlirati sljedeći dio koda:

int VNumber = objNumber; //error CS0266: Cannot implicitly convert type 'object' to 'int'. An explicit conversion exists (are you missing a cast?)

Ali ovaj dio koda će se kompajlirati:

int VNumber = (int)objNumber;

Još jedna krucijalna stvar koja var tip razlikuje od tip object je nrp kada pokušamo kompajlirati sljedeći dio koda:

int VNumber=strVRiječ; // error CS0029: Cannot implicitly convert type 'string' to 'int'

Ovo znači da var u svojoj deklaraciji poprima jedan od tipova, koji se više ne može dinamički mijenjati tokom životnog vijeka ove varijable. Za razliku od var, object može poprimati različite tipove.

objNumber = objRijec;//Kompajler ne prijavljuje grešku

Pogledajmo sljedeći dio koda:

var objVarijabla=objNumber; //objVarijable je tipa object

Sada možemo pisati:

objVarijabla = "Vozdra Svijete";
objVarijabla = 123.456;objVarijabla = 's';

U ovom slučaju var objVarijabla inicijalizirana je sa varijablom tipa object, što znači da objVarijabla sada ima sve osobine tipa object.

Osobine var tipa

Nekoliko limitirajući osobina ovaj tip čini specifičnim:

Kada deklarišemo var tip tada mora postojati i inicijalizacija istog npr:var xvarijabla; // Greška, ne postoji inicijalizacija koja bi ukazivala na određeni tip

var xKolekcija = {1, 2, 3}; // Greška, inicijalizacija kolekcije nije dozvoljena
var xNull = null; // Greška, null tip nije dozvoljen

var

tip deklariše se samo kao lokalna varijabla, te ne može biti prosljeđena preko funkcije u bilo kojem obliku

public int Increment(var intNumber){return intNumber +=23;}

Kompajler će prijaviti grešku: error CS0825: The contextual keyword ‘var’ may only appear within a local variable declaration

Kao i u prethodnim zaključcima novine u C# 3.0 vežu se za LINQ Language integrated query, pa tako i tip var.

Genetic programming – Genetsko programiranje (GP)


Pojam “Genetsko programiranje” za čitaoce koji nisu upućeni u ovu temu pomisliće da se radi o nekakvom genetskom inžinjeringu, kloniranju i svim onim temama koji su vezani za genetiku. Međutim, nije tako. Genetsko programiranje je prvenstveno inženjerska metoda koja rješava određene probleme iz domena statistike, modeliranja inženjerskih problema, i šire. Metoda se široko koristi od komponovanja muzike do izračunavanja određenih kalkulacija u istraživanju svemira. Moje prvo upoznavanje sa Evolucijskim algortmima bilo je prošle godine na predavanju u sklopu postdiplomskom studijia na Tehničkom fakultetu u Bihaću. Iskreno na početku sam bio zbunjen, a malo kasnije definitivno odlučio primjenjivati tamo gdje god je to efikasno i provodljivo.

Naime o čemu se radi…

Sredinom 60-tih godina profesor Holland je prvi razvio metodu rješavanja problema optimizacije genetskim algoritmom. Njegov student Goldber razvio je i usavršio metodu za rješavanje kompleksnih problema optimizacije. 1989 godine Goldber objavljuje knjigu koja se poslije javlja kao inspiracija i startna tačka skoro svih metoda razvijenih na bazi evolucijskog programiranja.

Kroz primjer pokušat ćemo da objasnimo osnove Genetskog algoritma kao preteče genetskog programiranja. Na primjer, posmatrajmo funkciju y=f(x). Kad postavimo problem određivanja optimuma ove funkcije, prvo što nam na um pada je da izračunamo derivaciju funkcije, te izjednačimo je s nulom i riješimo matematičku jednačinu. Međutim, šta ako funkcija nije derivabilna, odnosno neprekidna u nekom intervalu (što je čest slučaj realnih procesa), šta ako ona ima više od 3 nezavisno promjenjive. U tom slučaju koristićemo iterativne metode postepenog približavanja datom cilju (jer su jednostavnije i lakše primjenjive pomoću računara). Međutim, za više nezavisnih varijabli (10, 20 pa čak i 100) ovaj problem postaje vrlo složen. Ista je situacija ako je funkcija vrlo kompleksna matematička jednačina. Čak idemo do toga da je funkcija y=f(x), skup diskretnih brojeva, odnosno skup eksperimentalnih podataka. U tom slučaju prstupi ćemo korištenjem regresijske analize i Gausove metode izračunavanja najmanjih kvadrata, prevođenjem eksperimentalnih rezultata u polinomni oblik, te opet tražiti derivaciju polinoma u odredjenom intervalu itd …

Svi navedeni problemi (kod rješavanja optimizacije) upravo su prednosti Genetskog algoritma. Sumiranjem iznesenog možemo navesti prednosti korištenja Genetskog algoritma (GA) i to:

 1. Optimizacija kako kontinualnih tako disketnih varijabli
 2. Neprekidnost funkcije (derivabilnost) nije potreban uslov
 3. Simultano traženje rješenja iz širokog skupa mogućih rješenja, inteligentno približavanje tačnom riješenju
 4. Uspješno se primjenjuje kod velikog broja nezavisno promjenjihvih varijabli
 5. Nema tendenciju padanja u lokalne optimume (veliki problem klasičnih metoda)
 6. Uspješno se primjenjuje nad generiranih podacima – eksperimentalnim ili analitičkih funkcija

A sad malo teorije….

GA počinje definisanjem strukture hromosoma. Ako hromosom ima Nvar (Nvar dimenzionalni optimizacijski problem ) određen sa p1,p2,p3,…,pn, tad se hromosom može odrediti kao vektor od Nvar koordinata:

hromosom=[ p1,p2,p3,…,pn],
gdje je p1,p2, …pn, binarni, cijeli ili realni brojevi koji reprezentiraju (predstavljaju) hromosom.

Npr. ako rješavamo optimizacvijski problem sa dvije nazavisne varijable tada je:
vrijednost=f(hromosom)=f(x,y)

Varijable u GA odnosno hromosome prikazujemo binarno (binarnim brojevima), cijelim ili realnim brojevima. Zavisno od prirode procesa kojeg optimiziramo, primjenjuje se i adekvatan tip hromosoma.

Selekcija je proces kojim se osigurava prenošenje boljeg genetskog materijala iz generacije u generaciju. Postupci selekcije međusobno se razlikuju po načinu odabira hromosoma koji će se prenijeti u sljedeću generaciju.
Prema načinu prenošenja genetskog materijala selekcije se dijele na (slika 3.3):

 • Generacijske selekcije -proces odabire najbolje jedinke i od njih kreira novu generaciju.
 • Eliminacijske selekcije – proces selekcije eliminira najgore jedinke iz te generacije.

Ukrštanje je proces u kojem se od dva roditelja, parenjem njihovih gena, dobiju jedan ili dva hromosoma koji predstavljaju njihovo potomstvo. Ukrštanje u GA pomoću računara uveliko zavisi od tipa hromosoma. Kada je hromosom prikazan u obliku vektora bitova (binarni hromosom) postoji nekoliko načina ukrštanja.

Ukrštanje binarnog hromosoma dijelimo na:

 1. Ukrštanje s jednom tačkom prekida
 2. Ukrštanje s dvije tačke prekida
 3. Jednoliko ukrštanje – provodimo kao logičke operacije nad bitovima, AND, OR, XOR itd. Npr. Ako su roditelji A i B, tada je POTOMAK= A + XOR(A * B).

ukrstanjegena
Ukrštanje hromosoma s jednom tačkom prekida

Mutacija kao i sama pojava u prirodi dovodi do toka da se u hromosomu ili jedinci unosi potpuno novi genetski materijal. Ona uglavnom potpomže da se izbjegne “padanje” u lokalni optimum funkcije cilja. Primjenom mutacija postiže se raznolikost genetskog materijala i omogućava pretraživanje novih – potencijalno najboljih rješenja.

mutacijagena
Mutacija hromosoma predstavljeni binarnim brojevima

Kad svi geni u jednom hromosomu postanu jednaki, vrijednost hromosoma se ne može promijeniti putem ukrštanja, nego mutacijom, gdje se postiže da upravo takvi dijelovi u hromosomu budu promjeni.

Parametri GA odredjuju način evolucije hromosoma u populaciji te njihovim podešavanjem možemo znatno smanjiti vrijeme izvodjenja algoritma, agresivnost s kojom će algoritam konvergirati u optimum.

Parametri GA:

 1. veličina populacije M,
 2. broj iteracija I
 3. vjerojatnost mutacije vm
 4. vjerojatnost ukrštanja vu
 5. metoda selekcije

Ovisno o tipu hromosoma, vrsti selekcije mogu se pojaviti i neki parametri svojstveni npr. binarnom hromosomu kao što je dužina hromosoma, selekcijski pritisak kod turnirske selekcije, itd.

Vjerojatnost mutacije je jedan od najvažnijih parametara optimizacijskog GA, i direktno uslovljava izbjegavanje padanja u lokalni optimum funkcije cilja.

Pored vjerojatnosti mutacije veličina populacije (M) je parametar koji direktno utiče na kvalitet dobijenih rješenja. Medjutim to je i parametar koji naviše utiče na brzinu kompjuterske obrade GA. Ovaj parametar je u direktnoj vezi sa brojem iteracija. Što je veličina populacije manja potrebno je smanjiti i broj iteracija, i obrnuto.

Broj iteracija takodjer utiče na vrijeme obrade algoritmai na kvalitetu dobijenih rješenja. Što je veći broj iteracija to su i rješenja kvalitetnija. Obzirom da je cilj da se za što kraće vrijeme dobiju što kvalitetniji rezultati, cilj svakog istraživanja pomoću GA je da se minimalnim brojem iteracija i veličine populacije dobiju zadovoljavajuća riješenja.

Pokušaja da se parametri GA povežu i formira njihova medjuzavisnost uvijek je rezultirala neuspjehom, te se došlo do činjenice da rješenje jednog problema nema uticaja za rješavanje nekog drugog primjenom istih parametara.

Obzirom da se GA izvodi pomoću računara moguće je da se parametri GA dinamički mjenjaju u toku izvodjenja algoritma, tako da se npr. poslije 500 iteracija mijenjaju parametri GA, ako algoritam nije u tom razmaku ponudio bolje rješenje.

GENETSKO PROGRAMIRANJE

Ideja genetskog programiranja (GP) došla je kao generalizacija GA. Obzirom da u GA vršimo manipulaciju sa hromosomima koji predstavljaju binarne prirodne ili realne brojeve, moguće je formirati hromosome koji predstavljaju kompjuterske programe nad kojim bi vršili operacije ukrštanja i mutacije i tako dolazili do kompjuterskog programa koji bi rješavao odredjeni problem. Ovu metodu prezentirao je John Koza 1990 godine. Slično kao kod GA u GP razvijena je metoda reprezentacije hromosoma.

U GP hromosomi u populaciji su u obliku hiearhijske strukture sastavljani od primitivnih funkcija i terminala za pojedina problemska područja.

Skup primitivnih funkcija od kojih su hromosomu sastavljani čine aritmetičke operacije, matematičke funkcije, bulove logičke operatore i posebne funkcije specifične za pojedine probleme.

Skup terminala koji takodjer čine strukturu hromosoma obično su sastavljani od ulaznih parametara procesa i različitih numeričkih konstanti.

Kompozicija primitivnih funkcija i terminala kao ideja pronadjena je u programskom jeziku LISP, gdje se takve kompozicije nazivaju simbolički izrazi ili S-izrazi. Simbolički izrazi predstavljaju se kao binarno uređeno drvo, gdje je korijen i ostali unutrašnji čvorovi binarnog drveta označeni sa funkcijama, dočim su vanjski čvorovi označeni terminalima. Tako definisan algoritam pretražuje rješenje problema u prostoru svih mogućih kompozicija funkcija, koje se rekurzivo generišu od dostupnih primitivnih funkcija, i terminala.

U GP populacija sastavljenja od hromosoma se razmnožava po Darwinovom principu opstanka i reprodukcija najprilagođenijih; preko genetskog reproduciranja (ukrštanja) operacija prilagodjenih parenju kompjuterskih programa.

GP kao i GA počinje inicijalizacijom početne populacije slučajno odabranim kompjuterskim programima sastavljanim od funkcija i terminala. Svaki kompjuterski program (hromosom) u populaciji evaluira se u smislu kako dobro riješava problem. Analogno GA ovo mjerenje zovemo mjerenje funkcije cilja hromosoma.

Hromosome u GP predstavljamo u obliku binarnog drveta. Korijen i unutrašnji čvorovi sastavljeni su od funkcija dok su vanjski čvorovi sastavljeni od terminala.

Pretpostavimo kompjuterski program (hromosom): (+,(*,a,b),(ln,c)) , njegova reprezentacija predstavljena je na sljedećeoj slici.

gphromosom
Reprezentacija hromosoma u GP (a*b+ln(c))

Program uzima 3 terminala a,b,c i 3 algebarske funkcije sabiranja, množenja, i prirodnog logaritma. Kompjuterski program u prirodnom obliku možemo prikazati kao: a*b+ln(c), gdje su a,b,c ulazni prarametri problema ili slučajno generirane konstante.

U GP kompjuterski programi ukrštaju se shodno Darwinovom principu reprodukcije i opstanka najprilagodjenijih jedinki. Slučajnim odabirom dva kompjuterska programa (hromosoma) iz populacije ukrštamo i na način de se slučajno odabere tačka ukrštanja te se genetski materija razmijeni izmedju roditelja stvarajući na taj način potomke.

Donja slika predstavlja ukrštanje dva kompjuterska programa.

ukrstanjegp

Ukštanje u GP

Slučajno izabrane tačke ukrštanja u oba kompjuterska programa označavaju koje čvorove programi će razmijeniti i tako generirati svoje potomke.

Kao i kod GA mutacija predstavlja unošenje novog genetskog materijala u kompjuterski program. Mutacija se ivodi tako što se slučajno izabere čvor koji će mutirati te se slučajno generira simbol koji predstavlja uniju skupa funkcija i terminala. Donja slika predstavlja primjer mutacije kompjuterskog programa, gdje je čvor sa oznakom funkcije ln mutirao u funkciju /. Obzirom da funkcija / zahtjeva dva argumenta slučajno se generira drugi argument iz skupa terminala ili funkcija. Obzirom da kod mutiranja ovakav proces može se neprekidno generirati, organičenja u pogledu dubine mutiranja čini sastavni dio parametara GP.

mutacijagp

Mutacija u GP

Početna struktura u GP sadrži jedinke u početnoj populaciji sastavljene od slučajno generiranih S -izraza. Početak generiranja počinje slučajnim odabirom jedne od funkcija i skupa F. Ovo ograničenje korijenskog čvora samo na skup funkcija je iz razloga da se strukture ne degeneriraju u samo jedan čvor.

Nakon generiranja koriejnskog čvora postoji nekoliko metoda generiranja strukture.

Puna (Full) metoda generiranja

Kod pune metode generiranja struktura drveta je odredjena konstantnom veličinom dubine strukture. Punom metodom generiramo binarno drvo iz skup funkcija sve dok se ne dostigne maximalna novo (dubina) strukture. Kada se to desi generiraju se simboli iz skupa terminala T.

Rastuća (GROW) metoda generiranja

Rastuća metoda sastoji se u slučajnom generiranju strukture. Ovakvo generiranje proizvodi oblike strukture različitim. Metoda kreće sa slučajnim generiranju čvora koji popima vrijednosti iz skupa C=F U T, odnosno skupa funkcija i terminala. Ovakva metoda ograničena je uslovom da dubina ovako generirane strukture može biti u intervalu 0 do maksimalne dubine drveta. Ako struktura dostigne maksimalnu dubinu drveta u tom nivou se prisiljava algoritam da poprimi vrijednost terminala, a samim tim i završava generiranje.

Miješana (“ramped half-and-half“) metoda generiranje

Ovu metodu autor GP preporuča za mnoge problema koji se rješavaju sa GP. Suština ove metode je da se iskoriste prednosti obe pomenute metode. Iz tog razloga ova metoda se zove još i mješana metoda generiranja. Metoda se jednostavno pojašnjava na primjeru: Npr. ako je

6 maksimalna dubina drveta, tada 20% početne populacije će sadržavati binarne strukture od 2 nivoa dubine, 20% 3 nivoa, 20% 4 nivoa, itd sve do 6 nivoa (1). Tada populacija u ovom stanju sadrži 50% binarnih struktura koje su generirane rastućom metodom, a 50 % punom metodom.

Evaluacija funkcije cilja u GA i GP

Svaki genetski algoritam zahtjeva implementaciju ocjene jedinke. Podobnost neke jedinke – hromosoma ili (S- izraza u GP) mjera je kvalitete toga riješenja u zadanom prostoru rješenja. Kod problema rješavanja optimizacije u GA podobnost hromosoma predstavlja optimalnu vrijednost funkcije cilja. Kod simboličke regresije u GP podobnost jedinke mjeri se odstupanjem kompjuterskog programa od stvarnog rješenja. Zavisno od problema kojeg rješavamo genetskim algoritmima zavisi će i evaluacija hromosoma u populaciji.

PS

Ovo je dio teksta prezentiranog u naučnom radu kojeg sam zajedno sa prof. dr. M. Jurkovićem objavio pod naslovom: MODELLING AND OPTIMIZATION OF THE TOOL STRESS IN DRILLING PROCESS BY EVOLUTION ALGORITHMS by Milan Jurković, Bahrudin Hrnjica, INTERNATIONAL CONFERENCE ON MANUFACTURING SCIENCE AND EDUCATION- MSE 2007- SIBIU-ROMANIA

Backup & Restore MS SQL baze podataka u C#, koristeći SMO


Na nekoliko foruma pisao sam oko manipulacije bazom podataka u MS SQL. Tematika je bila kako iz klijent aplikacije manipulisati sa bazom podataka, prvenstveno prilikom arhiviranja i restauracije. Tehnologiju koji Microsoft preporuča, a tiče se manipulacije bazom podataka u .NET programskim jezicima je SMO (SQL Management Objects). Ova tehnologija je nova, jer je uvedena pojavom MS SQL Servera 2005. Prijašnje tehnologije koje su bile zastupljenje u SQL Serveru 2000 ticala se alata koji su bili razvijani na COM tehnologiji.

Jedan od najčešće postavljanih pitanja je kako iz klijent aplikacije izvršiti backup baze podataka. A poslije tog pitanja slijed a kako stvoreni backup vratiti na SQL server.

U daljenjm tekstu prikazane su dvije metode koje vrše backup i restore baze podataka. Prije korištenja ovih metoda dobro je malo se upoznati sa SMO tehnologijom.

Implementacija

using System.Data.SqlClient;
using Microsoft.SqlServer.Management.Common;
using Microsoft.SqlServer.Management.Smo;
using System.Collections.Specialized;</code>

// Backup baze podataka.
public static void BackupDatabase(string strConnString, string backUpName, string backUpPath, DateTime datumIsteka)
{
try
{
string dbName;
using (SqlConnection cnn = new SqlConnection(strConnString))
{
 cnn.Open();
 dbName = cnn.Database.ToString();
 //Konekcija na server
 ServerConnection sc = new
 ServerConnection(cnn);
 Server sv = new
 Server(sc);
 // Formiranje uredjaja
 BackupDeviceItem bdi = new
 BackupDeviceItem(backUpPath+"\\" + backUpName+".bak", DeviceType.File);

 // Forimiranje informacija o backupu
 Backup bk = new
 Backup();
 bk.Devices.Add(bdi);
 bk.Action = BackupActionType.Database;
 bk.BackupSetDescription = "SQL Express backuping..!";
 bk.BackupSetName = backUpName;
 bk.Database = dbName;
 bk.ExpirationDate = datumIsteka;
 bk.LogTruncation = BackupTruncateLogType.Truncate;
 // Pokreni backup
 bk.SqlBackup(sv);
 System.Windows.Forms.MessageBox.Show("BackUp je uspješno izveden!");
}
}
catch (System.Exception ex)
{
System.Windows.Forms.MessageBox.Show(ex.Message);
}
}

// Restauracija backupa
public static void RestoreBackup(string strConnString,string restorePathWithFileName)
{
try
{
string dbName;
using (SqlConnection cnn = new SqlConnection(strConnString))
{
cnn.Open();
dbName = cnn.Database.ToString();
cnn.ChangeDatabase("master");

ServerConnection sc = new
ServerConnection(cnn);
Server sv = new
Server(sc);
BackupDeviceItem bdi = new
BackupDeviceItem(restorePathWithFileName, DeviceType.File);

// formiranje restor objekta
Restore resDB = new
Restore();

resDB.Devices.Add(bdi);
resDB.NoRecovery = false;
resDB.ReplaceDatabase = true;
resDB.Database = dbName;

// restauracija baze
resDB.SqlRestore(sv);
System.Windows.Forms.MessageBox.Show("Restauracija je uspješno izvedena!");
}
}
catch (System.Exception ex)
{
System.Windows.Forms.MessageBox.Show(ex.Message);
}
}

Kako kriptovati / dekriptovati string u C#


Ako ste programer i razvijete aplikacije, bili ste u prilici da trebate zaštiti određene podatke, te sakriti ih kako od samog korisnika tako i od onih koji vaše aplikacije žele podijeliti sa širim krugom ljudi. Razvijati “sigurnu” aplikaciju danas je više izražena nego ikad. Što su sofisticiraniji alati s kojim radite to je vaša aplikacija više ranjiva.

Prije nekoliko javia mi se potreba kako da šifriram lozinku za pristup aplikaciji razvijenoj u C#. Ista treba biti pohranjena u bazu podataka. Naravno iole pronicljiv windows korisnik će lozinku potražiti u bazi podataka te pronaći u tabeli ‘plain’ text sa nazivom lozinke. Ista je situacija kada lozinku pohranjujemo u config datoteku ili u registry. Naravno nabrojane lokacje su standardne za zapisivanje informacija koje su inicijalne za podizanje aplikacije.
Nije mi namjera da ovdje pišem o kriptografiji jer mi je to područje vrlo nepoznato. O tome imate gomilu članaka na internetu. Kod kriptovanja i same zaštite .NET Framework posjeduje nekoliko klasa i jedan kompletan namespace.

U prilogu nalazi se jednostavna aplikacija koja unešeni string kriptuje, te isto tako dekriptuje u, za čovijeka, razumljivi tekst. Poslije podizanja aplikacije nužno je unijeti text koji se treba kriptovati. Pritiskom na dugme “Kriptuj”, string se kriptuje. Pritiskom na dugme “Dekriptuj” kriptovani string se dekriptuje.

Implementacija primjera

Za svako kriptovanje ili dekriptovanje potrebno je specifirati ključ enkripcije/dekripcije. To znači ključem kojim smo kriptovali string, jedino možemo s njim ga i dekriptovati.

Primjer sadrži dvije funkcije: 1. Za kriptovanje i 2. Za dekriptovanje

Primjer koda :

// Metode za kriptovanje
public staticstring KriptujSting(string izvorniString,string kljucZaKriptovanje)
{
if (String.IsNullOrEmpty(izvorniString))
{
MessageBox.Show("Tekst ne možebiti prazan!");
return "";
}
//Formiranje kljuca za kriptovanje
byte[] kljuc1 = FormirajKljucZaKriptovanje(kljucZaKriptovanje);
byte[] kljuc2 = FormirajKljucZaKriptovanjeIV(kljucZaKriptovanje);
//Proces kriptovanja
DESCryptoServiceProvider cryptoProvider = new DESCryptoServiceProvider();
MemoryStream memoryStream = new
MemoryStream();
CryptoStream cryptoStream = new
CryptoStream(memoryStream, cryptoProvider.CreateEncryptor(kljuc1, kljuc2), CryptoStreamMode.Write);
StreamWriter writer = new
StreamWriter(cryptoStream);
writer.Write(izvorniString);
writer.Flush();
cryptoStream.FlushFinalBlock();
writer.Flush();
return Convert.ToBase64String(memoryStream.GetBuffer(), 0, (int)memoryStream.Length);
}
//Metoda za dekriptovanje
public static string DekriptujString(string kriptovaniString,string kljucZaKriptovanje)
{
if (String.IsNullOrEmpty(kriptovaniString))
{
MessageBox.Show("Tekst ne možebiti prazan!");
return "";
}
//Formiranje kljuca za kriptovanje
byte[] kljuc1 = FormirajKljucZaKriptovanje(kljucZaKriptovanje);
byte[] kljuc2 = FormirajKljucZaKriptovanjeIV(kljucZaKriptovanje);
//Proces dekriptovanja
DESCryptoServiceProvider cryptoProvider = new DESCryptoServiceProvider();
MemoryStream memoryStream = new MemoryStream(Convert.FromBase64String(kriptovaniString));
CryptoStream cryptoStream = new CryptoStream(memoryStream, cryptoProvider.CreateDecryptor(kljuc1, kljuc2), CryptoStreamMode.Read);
StreamReader reader = new
StreamReader(cryptoStream);
return reader.ReadToEnd();
}

U primjeru se nalazi još dvije pomoćne funkcije koje služe da generiranje ključa za kriptovanje:

//generiranje niza bajtova iz kljuca za kriptovanje
private static byte[] FormirajKljucZaKriptovanje(string kljucZaKriptovanje)
{
return ASCIIEncoding.ASCII.GetBytes((kljucZaKriptovanje + System.Math.E.ToString()).Substring(0, 8));
}
//generiranje niza bajtova iz kljuca za kriptovanje
private static byte[] FormirajKljucZaKriptovanjeIV(string kljucZaKriptovanje)
{
return ASCIIEncoding.ASCII.GetBytes((kljucZaKriptovanje + System.Math.Tan(4.0).ToString()).Substring(0, 8));
}
//generiranje niza bajtova iz kljuca za kriptovanje
private static byte[] FormirajKljucZaKriptovanje(string kljucZaKriptovanje)
{
return ASCIIEncoding.ASCII.GetBytes((kljucZaKriptovanje + System.Math.E.ToString()).Substring(0, 8));
}
//generiranje niza bajtova iz kljuca za kriptovanje
private static byte[] FormirajKljucZaKriptovanjeIV(string kljucZaKriptovanje)
{
return ASCIIEncoding.ASCII.GetBytes((kljucZaKriptovanje + System.Math.Tan(4.0).ToString()).Substring(0, 8));
}

Kompletan primjer u VS2005 mozete skinuti ovdje.